Shimane

Shimane AQUAS

Matsue Castle

Hinomisaki Shrine

Inasanohama Beach

Kuniga Coast

Yushien

Taikodani Inari Shrine

Former Taisha Station

Sekishu Banshi

Mihonoseki

Iwami Ginzan (Silver Mine)

Adachi Museum of Art