Niigata

Saifukuji Temple (Kaisando)

Niigata Science Museum

Sado Kinzan Gold Mine

Shibata Castle

Niigata City Aquarium

Lake Hyoko

Echigo Hillside National Government Park

Shirone Giant Kite Battle

Gala Yuzawa Ski Resort

Tokamachi Snow Festival

Niigata Senbei Okoku

Yahiko Park