Kagoshima(鹿児島)

Kirishima Jingu Shrine

Io World Kagoshima Aquarium

Yakushima Island

Nishi-Oyama Station

Mount Kaimondake

Chiran Samurai Residence Garden

Shiroyama Park

Sogi-no-taki waterfall

Sakurajima island

Senganen

Tanegashima Space Center

Natural Steam Sand Baths